ontwikkeling van uw kind

Uitgangspunt van Steiner is dat de leerstof zoveel mogelijk aansluit bij de leeftijdsfase van het kind. Daar niet alle kinderen in hun ontwikkeling zitten wat bij de leeftijdsfase zoals Steiner heeft aangereikt, zal daar van afgeweken kunnen worden. Via verhalen en vertellingen zullen de leerlingen toch in aanmerking komen met de achtereenvolgende bewustzijnsfasen uit de mensheidsgeschiedenis.

Zo horen de sprookjes in de eerste klas, de fabels en heiligenlegenden in de tweede, het oude testament in de derde klas, de Edda (Noorse mythologie) in de vierde klas, de oude oosterse culturen van Indië, Perzië en de Grieken in de vijfde klas en de  Romeinen in de zesde klas.

Deze culturen hebben geografisch gezien een groot bereik gehad en hebben grote delen van de mensheid beïnvloed. Door onder andere gebruik te maken van de literaire tradities en andere artistieke uitingen van deze culturen worden de leerlingen in aanraking gebracht met veelvuldige religieuze levensmotieven en waarden.

Doordat het mogelijk is dat leerlingen van verschillende klassen bij elkaar zitten, zal de leerkracht zoeken naar een gemeenschappelijk thema, die de lesstof van de leerlingen met elkaar verbindt.

Door elke dag naar buiten te gaan wordt het ritme van de dag ingebed in het ritme van de natuur en beleven we de seizoenen. Ook de jaarfeesten ondersteunen dit.

Elke dag geeft een afwisseling tussen buiten en binnen, cognitieve leerstof en creatieve vakken, beeldend en muzikaal, vrij (samen)spel en vormende bewegingsspelen; concentratie in eigen werk en luisteren naar anderen.

Deze structuur van de dag geeft houvast en ontwikkelingsmogelijkheden door de week heen, omdat elke dag van de week een eigen karakter heeft.

Elke week koken we op de woensdag een gerecht, zoveel mogelijk biologisch. Op deze manier leert de leerling de bereidingswijzen van diverse gerechten, het ambacht, wat is er nodig om tot een lekker eindresultaat te komen. Komt het uit een pakje of kun je het, met de juiste ingrediënten ook zelf lekker maken?

Het kneden, snijden, roeren, proeven, alle facetten komen aan bod. Ook dit maakt gezond.

 

actief burgerschap, sociale integratie en sociale veiligheid

We willen met onze school een plek creëren waar er veel in en van de natuur wordt geleerd. Op deze manier kunnen de kinderen zich verbonden voelen met het leven en geworteld raken in zichzelf en hun omgeving. Tegelijkertijd ontwikkelen ze eerbied en respect voor het natuurrijk en leren ze daar zorg voor dragen.

In een wereld waarin de mensen steeds meer verwijderd zijn van de natuur en waarin ze voor vele uitdagingen staan, achten wij een stevige basis in jezelf van groot belang. Een verbinding maken met de wereld is een verbinding maken met jezelf, want de wereld bevindt zich in jou.

Steiner: “Wilt u uzelf leren kennen, verdiep je in de wereld; wil je de wereld leren kennen, verdiep je in jezelf.”

Basisschool “de Ontmoeting” erkent de noodzaak van openheid, tolerantie en respect voor iedereen in haar of zijn eigenheid: elk mens is uniek. Wie is de andere mens en wat beweegt hem tot zijn overtuigingen, keuzes en handelingen?

Op de daarvoor geschikte leeftijd wordt aandacht besteed aan verschillende godsdiensten, rechtssystemen, culturen en cultuurperiodes. Zo wordt de basis gelegd voor: zelfkennis, interesse in de ander en je in de ander kunnen verplaatsen, wat leidt tot verdraagzaamheid en wederzijds begrip in onze veranderende en multiculturele samenleving.

Het kleinschalige karakter van onze school maakt ons flexibel als het gaat om het ondernemen van excursies naar interessante projecten, musea en andere educatieve instellingen.

We proberen samenwerking te ontwikkelen met lokale ondernemers, buurtgenoten en zorginitiatieven.