getuigschrift

Aan het eind van het schooljaar ontvangt elke leerling een persoonlijke spreuk waarin de leerkracht een beeld verwerkt uit de vertelstof of de ontwikkelingsstof. De ouders krijgen een geschreven verslag van de leerkracht over hun kind. Er wordt een algemeen beeld geschetst van de ontwikkelingen van de leerling op sociaal/emotioneel gebied met daarnaast een verslag van de ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden. Hierbij worden de aantekeningen verwerkt die de leerkracht door het jaar heen in het logboek verzameld heeft.

Als bijlage bij het verslag voor de ouders wordt nog een overzicht gevoegd van de inhoud van de aangeboden leer-  en ontwikkelingsstof per vakgebied.